Podsumowanie zrealizowanych Inwestycji w latach 2019-2021

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie zrealizował dwa duże projekty w zakresie gospodarki wodno – ściekowej w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji  na niebagatelną sumę ponad 68 mln złotych brutto w gminach Golina, Stare Miasto, Rzgów i Krzymów.

Inwestycje były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 + , Oś priorytetowa 4 : Środowisko , Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, Poddziałanie 4.3.1

1.Projekt realizowany dla 3 gmin :

Krzymów , Rzgów , Stare Miasto

Całkowita wartość projektu przewidziana we wniosku o dofinansowanie      42.708.966,25 zł

Wartość dofinansowania przewidziana we wniosku o dofinansowanie           21.910.209,11 zł

W gminie Krzymów budowa sieci kanalizacji sanitarnej została zakończona 15 kwietnia 2020 roku. Wykonawcą robót była firma KANWOD W. Tarczyński z Goliny. Środki trwałe powstałe w ramach projektu czyli sieci kanalizacji sanitarnej mają wartość netto 13.179.302,92 zł z czego wartość dofinansowanie ze środków UE to kwota 8.198.701,39 zł.

W ramach zadania na terenie gminy Krzymów powstało :

- w m. Borowo 4.454 m sieci kanalizacji sanitarnej, 3 przepompownie ścieków ,

- w m. Brzezińskie Holendry 2.014 m sieci kanalizacji sanitarnej, 1 przepompownia ścieków,

- w m. Paprotnia 3.471 m sieci kanalizacji sanitarnej, 4 przepompownie ścieków ,

- w m. Rożek Brzeziński 2.699 m sieci kanalizacji sanitarnej, 1 przepompownia ścieków ,

- w m. Krzymów 5.859 m sieci kanalizacji sanitarnej, 3 przepompownie ścieków.

W gminie Rzgów budowa sieci kanalizacji sanitarnej  została zakończona 28.02.2020 roku. Wykonawcą robót była firma BUD – AN z Kalisza.

Wartość środków netto powstałych w ramach projektu KOSI w gm. Rzgów to wartość netto 7.479.946,74 zł z czego wartość dofinansowania środkami unijnymi to 3.928.541,38 zł.

W ramach tego zadania w gm. Rzgów powstało :

- w m. Sławsk 9.078,5 m sieci kanalizacji sanitarnej, 5 przepompowni ścieków ,

- w m. Branno 3.159 m sieci kanalizacji sanitarnej, 1 przepompownia ścieków.

W gminie Stare Miasto prace zakończono 15.02.2021 roku . Wykonawcą robót budowlanych była firma PRDB Wawrzyniak Jakub z Tuliszkowa . Zadanie to podzielono na dwie części :  w zakresie budowy sieci kanalizacji w gm. Stare Miasto oraz budowy sieci kanalizacji w m. Rumin i Posoka .Wartość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej pierwszej z części  to kwota 14 617 212,22
a wartość dofinansowanie ze środków UE to 7 105 106,51 zł.

Wartość sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rumin i Posoka to netto 4 707 042,41 zł z czego wartość środków z UE wynosi 2 455 087,00 zł.

W ramach tego zdania powstało ponad 34 km sieci kanalizacji sanitarnej z podziałem na poszczególne miejscowości:

- w m. Barczygłów  2 952 m sieci kanalizacji sanitarnej, 1 przepompownia ścieków,

- w m. Karsy 1 681 m sieci kanalizacji sanitarnej, 2 przepompownie ścieków,

- w m. Krągola 2 017 m sieci kanalizacji sanitarnej, 2 przepompownie ścieków,

- w m. Krągola Pierwsza 2 898 m sieci kanalizacji sanitarnej, 1 przepompownia ścieków,

- w m. Lisiec Mały 4 267 m sieci kanalizacji sanitarnej, 2 przepompownie ścieków,

-  w m. Lisiec Wielki 7 838,50 m sieci kanalizacji sanitarnej, 5 przepompowni ścieków,

- w m. Modła Królewska 4 393,50 m sieci kanalizacji sanitarnej, 1 przepompownia ścieków,

- w m. Stare Miasto 432 m sieci kanalizacji sanitarnej,

- w m. Rumin i Posoka 8 695,50 m sieci kanalizacji sanitarnej, 6 przepompowni ścieków.

2. Projekt realizowany w gminie Golina

Całkowita wartość projektu przewidziana we wniosku o dofinansowanie to kwota 25.611.585,21 zł brutto. Wartość dofinansowania z UE to kwota 12.175.306,56 zł.

W ramach zadania w gm. Golina dokonano przebudowy mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków  o przepustowości 1200 m3 / dobę. Zadanie to zakończono 27.11.2020 roku .Wykonawcą robót była firma HYDRO – MARKO z Jarocina. Wartość środka trwałego czyli oczyszczalni ścieków  
w tym zadaniu to 8.640.803,78 zł netto z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 4.734.622,11 zł.

Drugą częścią projektu realizowanego na terenie gminy Golina była budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawcą robót była firma KANWOD W. Tarczyński z Goliny. Zadanie zakończono 28.02.2021 roku. Wartość wybudowanej sieci to kwota 19 321 659,99 zł, a kwota dofinansowania
z UE to 7 309 032,92 zł. Na terenie gminy Golina powstało ponad 29 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach :

- Kawnice ul. Zielona 179,50 m sieci kanalizacji sanitarnej,

- Spławie 5 217 m sieci kanalizacji sanitarnej, 2 przepompownie ścieków,

- Adamów 3 289 m sieci kanalizacji sanitarnej, 3 przepompownie ścieków,

- Kawnice 7 013 m sieci kanalizacji sanitarnej, 4 przepompownie ścieków,

- Węglew 9 657 m sieci kanalizacji sanitarnej, 4 przepompownie ścieków,

- Kraśnica 4 165 m sieci kanalizacji sanitarnej, 3 przepompownie ścieków.

 

Zrealizowana inwestycja na pewno poprawi jakość życia mieszkańców dlatego serdecznie zapraszamy do podłączania się do nowopowstałej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.Początek Inwestycji
 
W piątek 8 czerwca w Sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej gminy Stare Miasto podpisane zostały dwie umowy na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Beneficjentem projektów jest Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie. 

Obydwa projekty finansowane są ze specjalnej koperty środków unijnych w regionie, przeznaczonych dla Konina i okolicznych gmin. Pierwszy z projektów „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji” o wartości 42,7 mln zł, uzyskał blisko 22 mln zł unijnego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

„Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”

Jego przedmiotem jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, Krzymów i Sławsk. W ramach projektu wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w gminie Rzgów, Stare Miasto i Krzymów, a także kilkadziesiąt podziemnych oraz kilka przydomowych przepompowni ścieków. Realizacja tych zamierzeń inwestycyjnych pozwoli na poprawę stanu sanitarnego w gminach dla dodatkowych 7 420 osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków, m.in. poprzez likwidację szamb oraz wpłynie pozytywnie na poprawę jakości wód podziemnych i wód powierzchniowych. Do 2020 r. ma zostać wybudowana kanalizacja sanitarna o łącznej długości 64,855 km.

Na terenie gminy Stare Miasto powstanie 34,363 km sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Stare Miasto (miejscowości: Barczygłów, Karsy, Krągola, Krągola Pierwsza, Modła Królewska, Modła Księża, Lisiec Mały, Lisiec Wielki i Stare Miasto) i w aglomeracji Sławsk (miejscowości: Rumin i Posoka). Wartość całkowita zadania na terenie gminy to: 18 819 876,19 zł z czego dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 9 606 412,43 zł. 

Na terenie Gminy Rzgów w ramach projektu zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej łącząca starą i nową oczyszczalnię oraz kanalizację w Brannie (I etap) i w Sławsku. Łączna długość wybudowanej kanalizacji wyniesie 11,995 km. Wartość całkowita zadania na terenie gminy to 7 555 577,06 zł natomiast kwota dofinansowania to 3 890 085,65 zł. 

Na terenie gminy Krzymów powstanie 18,497 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach : Brzezińskie Holendry , Borowo, Krzymów , Paprotnia, Kałek, Nowy Krzymów, Rożek Krzymowski. Wartość całkowita zadania na terenie gminy wyniesie 16.333.513,00 zł , z czego dofinansowania EFRR 8.413.711,01 zł.

„Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Golina w ramach obszaru KOSI”

Drugi projekt , który realizować będzie Zakład Usług Wodnych Spółka z.o.o w Koninie na terenie gminy Golina obejmować będzie miejscowości : Kawnice , Węglew , Kraśnica , Golina , Spławie , Adamów , Adamów-Kolonia , Golina-Kolonia . Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Golina o długości 25,996 km oraz przebudowę mechaniczno-biologiczną oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowości 1200 m3 /dobę. Realizowana w ramach projektu inwestycja przyczyni się do zwiększenia mocy przerobowej oczyszczalni oraz wpłynie na poprawę jakości ścieków oczyszczonych. Osiągnięcie w/w zamierzeń inwestycyjnych pozwoli na poprawę stanu sanitarnego w gminie dla dodatkowych 3 579 osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków m.in. poprzez likwidację szamb. Wartość całkowita całego projektu to 25 611 585,21 zł , wartość dofinansowania 12 175 306,56 zł.